Stretnutie Klastrov

Od administratorreprik

V kancelárii REPRIK vo Zvolene sa dňa 05.11.2020 zúčastnili členovia klastrov NEK, IPEEK, REPRIK stretnutia, aby si vymenili vzájomné informácie o pôsobení a možných krokoch v rokoch 2020 – 2021. Vzájomne sa informovali o aktivitách a výzvach, ktoré by im pomohli naplniť stanovené vízie a ciele.

Vzdelávanie v oblasti zakladania a sieťovania registrovaných sociálnych podnikov

Od administratorreprik

Pomáhame zjednodušiť a uľahčiť zakladanie sociálnych podnikov a ich prepájanie. zložitosť cieľov a činností; Cieľom činnosti je pripraviť MSP a sociálne podniky pre nové programové obdobie 2021-2027. Činnosťou klastra REPRIK sú pravidelné informácie o nových poznatkoch ohľadne verejného obstarávanie, výziev a podnikateľských zámerov. Pozitívny vplyv na väčšinu účastníkov klastra a priemysel všeobecne; Uvedenou činnosťou členovia klastra dostávajú informácie…

Súťaž inovatívnych nápadov v TECHNICOM

Od administratorreprik

Dňa 25.6.2020 sa Reprik zúčastnil súťaži inovatívnych nápadov v Univerzitnom Vedeckom Parku TECHNICOM v Košiciach. Dnes Vám s radosťou oznamujeme, že sme vyhrali uvedenú súťaž a získali sme pobyt v Startup centre TUKE na dobu 6 mesiacov! Uvedených 6 mesiacov budeme spolupracovať s UVP TECHNICOM na nameranie hodnôt statiky, dynamiky, stanovenie retenčného objemu, času odtoku…

Testing circular methods in recycling – Miroboard

Od administratorreprik

Združenie REPRIK, sa zúčastnil,  v dňoch 2.-10.septembra 2020, kedy uskutočnil v rámci projektu CircleVET (018-1-DE02-KA202-005022) webinár – tréningové laboratórium zamerané na vzdelávanie v cirkulárnej ekonomike na pracovnej ploche recyklácie odpadov „Testning circular methods in recycling“.Osemnásť účastníkov z (v abecednom poradí) Fínska, Nemecka, Slovenska , Španielska, Talianska a Turecka analyzovalo BAT/Best Available Technices – Príklady Dobrej Praxe zo Slovenskej republiky zamerané na akceleráciu obehového hospodárstva,…

VÝZVA OPKŽP-PO2-SC211-2020-62

Od administratorreprik

Uástupcovia organizácie REPRIK sa zišli aby prerokovali kroky pre najbližšie obdobie, zároveň prebrali možnosti novej výzvy, ktorá sa vzťahuje na životné prostredie. Z tohto dôvodu zrealizovali členovia krátke online stretnutie pomocou webovej aplikácie google meet, aby prerokovali oblasti danej výzvy a možnosti využitia. REPRIK zasiela informácie ohľadne inovatívnej výzvy, ktoré majú možnosť využiť aj obce.…