Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdia uskutočniteľnosti – hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov, sociálne dopady na obyvateľov, environmentálne záväzky, ekonomická udržateľnosť

Environmentálna štúdia je odborné posúdenie vplyvu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu.

Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania sa zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Základné parametre štúdie:

  • hodnotenie vzniku tepelného ostrova a vplyv radiácie na lokalitu   (napr. zvýšenie skutočnej aj pocitové teploty v lokalite projektu i najbližšieho okolia),

  • nakladanie či spotrebu CO2 (s inými skleníkovými a sledovanými plyny, ak sú tieto sledované v lokalite projektu)

  • efekt zelene na lokalitu projektu (zatienenie, evapostranspirace, zvýšenie tepelného komfortu),

  • nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristik oblasti,

  • správanie vetra v lokalite (zachovanie prirodzených vetracích koridorov a obmedzenie vzniku negatívnych dopadov dynamickým pôsobením vetra)

  • dôležité lokálne parametre, ktoré sú špecifické alebo kľúčové pre danú oblasť napr.: hodnotenie koncentrácie polietavého prachu v priemyselných oblastiach.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/

Translate »