Vzdelávanie a osveta EVVO

Ponúkame prednášky spojené so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov s odbornými lektormi a moderátormi a stretnutia s podnikateľskými subjektmi v regióne. Samozrejmé je zabezpečenie vzdelávacích materiálov, občerstvenia, priestorov a príspevkov na cestovné.

Hlavnými témami sú:

– Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

– Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Obsahová náplň tém:

Názov témy: „Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“

Podtémy:

Tvorba integrovaných projektových zámerov.

Status QUO – východiskový stav územia.

Návrhový stav po realizácii zámeru.

3 H – základ správneho postupu pre návrh zelenej infraštruktúry.

Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

Názov témy: „Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy“

Podtémy:

Certifikácia GREENPASS®.

Stanovenie merateľných ukazovateľov:

Klíma prostredia – pocitová teplota, tepelné ostrovy.

Biodiverzita – nakladanie či spotreba CO2.

Voda – nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti.

Vzduch – zachovanie prirodzených vetracích koridorov, poletové častice.

Energia – efekt zelene na lokalitu projektu.

Retenčno-drenážne parkoviská na princípe obehového hospodárstva.

Vegetačné strechy – systémy, výhody, aplikácie. Benchmarky pre prvky zelenej infraštruktúry. Zelené a sociálne verejné obstarávanie.

Viac informácií nájdete tu:

Ponuka_EVVO_NARA-SK_2022-2023

GREENPAS – milujeme živé mestá

 

Činnosti NARA-SK na obdobie 2022-2023:

Vzdelávanie, semináre, školenia, workshopy a konferencie

 1. Názov témy: „Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve
  https://www.narask.sk/l/obehove-hospodarstvo-v-regionalnej-samosprave/
 2. Názov témy: „Inovatívne modely na podporu energetickej bezpečnosti“
  https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/7256
 3. Názov témy: „Zelená infraštruktúra na princípe obehového hospodárstva“
  https://www.environmentalnehodnotenie.sk/
  https://www.poh.sk/plochy.html
 4. Názov témy: „EVOškola – nový prístup k EVVO vzdelávaniu“
  https://evoskola.sk/
 5. Názov témy: „Regionálne centrum obehového hospodárstva – RCOH“
  https://www.narask.sk/l/regionalne-centrum-obehoveho-hospodarstva/

Hodnotenia, analýzy a štúdie realizovateľnosti

 1. Odborná analýza integrácie zámerov rozvoja regiónu
 2. Štúdie realizovateľnosti integrovaných zámerov rozvoja regiónu
 3. Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

Viac informácií nájdete tu:

Činnosť NARA-SK na obdobie 2022-2023

NARA-SK – EPD – LCA 2022

Translate »