Kolektívny dopad

Čo je to KOLEKTÍVNY DOPAD?

Spolupráca skupiny dôležitých aktérov z rôznych sektorov na spoločnej agende pre riešenie komplexných spoločenských problémov / výziev.

Päť podmienok kolektívneho dopadu:

Spoločná agenda:
Všetci aktéri majú spoločnú víziu zmeny, ktorá zahŕňa spoločné pochopenie problému a spoločný prıstup k riešeniu problému prostredníctvom dohodnutých aktivít.

Zdieľané meranie:
Dohoda o spôsoboch, ako sa bude hodnotiť a vykazovať úspech, s krátkym zoznamom spoločných ukazovateľov, ktoré sa definujú a použijú vo všetkých zúčastnených organizáciách na učenie a zlepšovanie.

Navzájom previazané aktivity:
Zapojenie rôznorodého súboru zainteresovaných strán, zvyčajne naprieč sektormi, koordinácia súboru diferencovaných činnostı́ prostredníctvom vzájomne sa posilňujúceho akčného plánu.

Kontinuálna komunikácia:
Častá a štruktúrovaná otvorená komunikácia medzi mnohými aktérmi s cieľom budovať dôveru, zabezpečiť spoločné ciele a vytvárať spoločnú motiváciu.

Podporná organizácia:
Kontinuálna podpora od nezávislých, dedikovaných pracovníkov pre iniciatívu, vrátane podpory pre dosahovania vízie a realizácie stratégie iniciatívy, podpory akčného plánu, spoločného systému hodnotenia, podpory verejnosti, pokroku v politike a mobilizácie financovania. Všetci, ktorí pracujú v rámci podpornej infraštruktúry, môžu byť z jednej organizácie alebo môžu mať rôzne úlohy v spolupracujúcich viacerých organizáciách.

Viac informácií nájdete tu:

PRINCÍPY PRAXE kolektívneho dopadu – final2 (CIF)

Translate »