ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

Naše združenie sa stáva súčasťou Únie klastrov Slovenska

Bronzový certifikát ESCA

Získali sme bronzový certifikát ESCA.

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM​

REPRIK sa zapája do európskej platformy pre klastre.

„Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“

Steve Jobs

Manažment

Matej Plesnik Dis.

 

Ing. Marian Bakita

Ing. Michal Kováč

ČINNOSTI A TÉMY​

NA PODPORU KONKURENCIESCHOPNOSTI HOSPODÁRSTVA SR

Systémová ekologická politika

Snažíme sa o podporu aplikácie systémovej a energetickej politiky v regiónoch.

Ekológia

Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

Konferencia ECO & ENERGY Innovation 2022

Dňa 16.06.2022 sa REPRIK zúčastnil Konferecie ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami boli: Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika, originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4. Informačný list konferencie ECO & ENERGY…

Druhý informačno – vzdelávací Newsletter

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Valné zhromaždenie UKS

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu. Hlavnými témami boli:  Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, Návrh na zmenu stanov ÚKS, Informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS, Informácia o výške členského príspevku, Schvaľovanie Správy o hospodárení a Výročnej správy ÚKS za rok 2021, Schvaľovanie plánu činností na rok 2022-2023, …

Konferencia ECO &

Dňa 16.06.2022 sa REPRIK zúčastnil Konferecie ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami boli: Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania...

Druhý informačno –

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.

Valné zhromaždenie UKS

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu. Hlavnými témami boli:  Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, Návrh na zmenu stanov ÚKS, Informácia o súčasnej situácii...

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

ČLENOVIA A PARTNERI

SPOLUPRACUJEME

REPRIK O NÁS

Zakladajúci členovia záujmového Združenia právnických osôb v súlade s § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka, zakladáme toto Združenie s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu, prechod z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

Kontakt

Sídlo Adresa

Ulica Mieru 283/24

980 02 Jesenské 

Slovakia     

kANCELÁRIA Adresa

Lučenecká cesta 2266/6,

960 01 Zvolen

Slovakia     

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred na uvedených kontaktných údajoch.

Kontakt

Tel : + 421 907 136851 Matej Plesnik Dis.

Tel : + 421 902 073260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk

               inforeprik@gmail.com