RCOH GM

Regionálne centrum obehového hospodárstva Gemer – Malohont a UMR Zvolen

Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK, záujmové združenie právnických osôb, na báze partnerstva združilo zástupcov verejnej správy, samosprávy, podnikateľov, združení, neziskových a vzdelávacích organizácií, za účelom integrovaného rozvoja regiónu Gemer – Malohont v prepojení na BBSK.
 

Systémový prechod na Obehové Hospodárstvo:

  • dlhodobé komplexné riešenie
  • odstránenie problémových javov najmä v odpadovom hospodárstve a pôdohospodárstve
  • spolupráca zainteresovaných strán pre kolektívne riešenia
  • stratégia rozvoja na plánovaní integrovaných zámerov
  • hodnotenie sociálnych dopadov na obyvateľov, environmentálnych záväzkov k prostrediu a ekonomickej udržateľnosti
  • monitorovanie merateľných ukazovateľov
 
Systémovým riešením je Regionálne centrum obehového hospodárstva GEMER MALOHONT a UMR ZVOLEN. Je to ekologický, ekonomicky efektívny a sociálne spravodlivý systém obehového hospodárstva modelu QUINTUPLE HELIX orientovaný na obyvateľov. Na družstevnej forme vytvára kolaboratívne hospodárstvo s vlastným sociálnym a investičným fondom. Integrované zámery rozvoja sú hodnotené sociálnych dopadoch na obyvateľa, plnenia environmentálnych záväzkov voči krajine a ekonomickej udržateľnosti pre tvorbu vlastných fondov a monitorované na ich merateľných ukazovateľoch.
Vzhľadom na agrárny charakter prevažnej časti územia REPRIK predložil stratégiu rozvoja regiónu na prioritách:
1. zníženie emisií a CO2 – obnoviteľné zdroje energie, prerozdelenie prebytkov energií,
2. obnova materiálovej základne – využívanie odpadov ako zdroj novej suroviny,
3. prispôsobenia sa zmenám klímy – voda, ovzdušie, klíma, biodiverzita, energie, hodnota,
4. udržateľné prostredie – obnova biodiverzity pre potravinovú bezpečnosť.
 
Obehové hospodárstvo si vyžaduje tvorbu takých produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej primárnych zdrojov a energií, a zároveň pri ich realizácii bude preferované využívanie obnoviteľných zdrojov a materiálov.
Produkty obehového hospodárstva musia spĺňať požiadavku opakovaného užívania, opraviteľnosti, zlepšovania, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej rozložiteľnosti a to pri neustálom znižovaní uhlíkovej stopy.
 
Cieľom je kvalita života v regióne založená na ekologickej stabilite územia a ekonomická udržateľnosť, ktorá vytvára sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie.
 
Projektové zámery REPRIK pre rozvoj regiónu GEMER MALOHONT a UMR Zvolen sú základom pre riešenie energetickej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. Využívajú všetky prednosti modelu QUINTUPLE HELIX ekonomiku založenú na vedomostiach. Regionálne centrum obehového hospodárstva GEMER MALOHONT a UMR Zvolen znalostné informácie získané z projektu DanuP-2-Gas¹ prináša do projektových zámerov vybudovanie P2G HUB (virtuálna elektráreň).
Viac informácií o DanuP-2-Gas: Prezentácia_DanuP2Gas_ECOPORTAL 2022
 
 
Translate »