Stratégia Reprik

Vízie a ciele združenia REPRIK.

Dokument na stiahnutie.

Stratégia rozvoja klastrovej organizácie REPRIK

Stratégia REPRIKu obsahuje základné body.

Preambula: Prechod na obehové hospodárstvo

Hlavné ciele:
·                    Ekologický región
·                    Inovatívny región
·                    Sociálny, spravodlivý a vzdelaný región
Globálny cieľ:
·         Predĺžiť životný cyklus 40% produktov, výrobkov.

 

K naplneniu hlavných cieľov bol priradený zoznam projektov, ktorý sa bude snažiť REPRIK naplniť v období 2021-2027.

 

Hlavné priority:

Hlavné priority vyplývajúce z hlavných cieľov stanovených na základe analýz regiónov.

 

A. Energetická sebestačnosť

Prechod na uhlíkovú neutralitu

 

Strategický cieľ:       Znížiť produkciu emisii CO2.

Špecifický cieľ:         Vybudovať koordinačné kapacity pre udržateľné energetické plánovanie a rozvoj bezuhlíkovej energetiky v regióne.

Znížiť energetickú náročnosť budov a verejných priestorov.

Zlepšiť energetickú efektívnosť v podnikoch.

Zlepšiť energetickú efektívnosť infraštruktúry pri zásobovaní energiou.

Zvyšovať podiel využívania OZE.

Podporovať inteligentné energetické systémy vrátane uskladňovania energie.

Projektový zámer:    Regionálne centrum udržateľnej energetiky (RCUE)

Stratégie nadradené: Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 –

2030[1].

Zákon Európskej komisie o klimatickej neutralite do roku 2050[2].

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050[3].

 

B. Zvyšovanie odolnosti regiónu na negatívne dopady zmeny klímy

Obnova biodiverzity a Potravinová sebestačnosť

 

Strategický cieľ:       Obnova biodiverzity v urbanizovanej krajine a opatrenia v mimo urbanizovanom prostredí so zameraním na potravinovú sebestačnosť.

Špecifický cieľ:         Podporovať rozvoj udržateľného cestovného ruchu a prírodného agroturizmu.

Optimalizácia vodného hospodárstva a vodného režimu krajiny.

Vypracovanie agendy agrokomodít v podmienkach regiónu.

Projektový zámer:    Centrum miestnej logistiky pre spracovávané produkty vlastnej prvovýroby zabezpečenia potravinovej sebestačnosti.

Stratégie nadradené: Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy[4].

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy[5].

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia[6].

Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027[7].

Rámcová smernica o vode.[8]

 

C. Prechod na obehové hospodárstvo

Obnova materiálovej základne – odpad ako zdroj novej suroviny

Strategický cieľ:       Komplexný prístup k prevencii tvorby, opätovného použitia a

zhodnocovania odpadov.

Špecifický cieľ:         Predchádzať vzniku odpadov.

Zvýšiť mieru triedenia a zhodnocovania odpadov.

Zabezpečiť používanie výrobkov a produktov zo zhodnotených odpadov so zameraním na ich efektívnu a vysokokvalitnú recykláciu, technické parametre a funkčné využitie.

Projektový zámer:    Enviro centrum – vytvoriť integrované centrum obehového hospodárstva regiónu.

Stratégie nadradené: Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025.[9]

Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 –2025.[10]

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja.[11]

 

D. Sociálne vyvážené pracovné a obývateľné prostredie

Zelené pracovné miesta

Strategický cieľ:       Integrovaný prístup k obnove vidieka.

Špecifický cieľ:         Vypracovanie územných plánov miest a obcí, resp. skupiny obcí regiónu.

Vytvorenie podmienok potrebných na podporu zelených pracovných miest.

Environmentálne hodnotenie dopadov na obyvateľa.

Projektový zámer: Enviro centrum – vytvoriť integrované centrum obehového hospodárstva regiónu.

Stratégie nadradené: Stanovisko EHSV na tému Európsky pilier sociálnych práv.[12]

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.[13]

Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu hospodárstva vytvárať pracovné miesta.[14]

 
Translate »