Linka potravinovej bezpečnosti

Vývoj vo svete aj na Slovensku dospel v poslednom čase ku nevyhnutnosti zásadných zmien a ku prechodu od pravicového liberalizmu a globalizácii ku posilňovaniu národného a štátneho riadenia ekonomík. V tomto duchu sa treba opäť vrátiť aj k pojmu potravinová bezpečnosť štátu a jej dosiahnutiu, pričom ju môžeme definovať ako stav, kedy majú všetci obyvatelia štátu zabezpečený trvalý fyzický a ekonomický prístup k dostatočnej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá spĺňa ich výživové potreby pre aktívny a zdravý život.

Osobitne zdôrazňujeme dostatočnosť potravín vyrobených na Slovensku a v jeho jednotlivých regiónoch a kvalitu potravín spojených s ich nutričnou hodnotou. Jedným z kľúčových fenoménov chorobnosti je chemické zloženie potravy a vzťah mikrobiómu pôdy ku mikrobiómu ľudí, pretože sa už dávnejšie zistilo, že mikrobiálne zloženie ľudského tela je priam totožné s mikrobiómom ľudí žijúcich v danom chotári či regióne.

Z pohľadu budúceho stavu slovenskej ekonomiky a sociálneho postavenia občanov Slovenska si musíme dostatočne dôrazne uvedomovať vzťah medzi poľnohospodársko-potravinárskym komplexom a zdravím občanov.

Pozrime sa stručne na vývoj a súčasnú úroveň slovenského poľnohospodárstva a úroveň potravinovej bezpečnosti Slovenska v nasledujúcom dokumente. Slovenské poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť štátu

Translate »