Projekt

Projekt  „Rast klastrovej organizácie REPRIK“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/9.5-28

Kód projektu: 313012BAW9

Zmluva reg. č.: 62/2021-2060-4230-BAW9

Doba realizácie projektu: 2/2022 – 8/2023

Celková zazmluvnená suma: 234 237,99 €
Zazmluvnená suma NFP (85%) : 199 102,29 €
Spolufinancovanie (15%): 35 135,70 €

Cieľ:
Predmetom projektu „Rast klastrovej organizácie REPRIK“ je upevnenie pôsobenia klastrovej organizácie REPRIK, a to rozširovaním, podporou sieťovania, komunikácie, spolupráce, tvorením a aplikovaním inovácií, zvyšovanie výkonnosti manažmentu vzdelávaním členov klastra  REPRIK. Projekt bude realizovaný v Banskobystrickom kraji / okres Rimavská Sobota / obec Jesenské. Hlavný strategický cieľ definovaný podľa hodnotenia Benchmarkingu ESCA sa plánuje naplniť prostredníctvom realizácie špecifických cieľov projektu definovaných v Stratégii rozvoja klastrovej organizácie REPRIK, na ktoré nadväzujú 3 hlavné činnosti pomenované v projekte:
Činnosť 1 Vzdelávanie  a zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov
Činnosť 2 Domáca, medzinárodná spolupráca a sieťovanie
Činnosť 3 Aplikovaný výskum v oblasti sieťovania a spolupráce firiem v okrese sídla žiadateľa a v súvisiacom kraji

Plagát REPRIK

Translate »