Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Dňa 21.09.2022 sa vo Zvolene uskutočnil pracovný workshop RCOH – UMR Zvolen. Jednotliví zástupcovia sa zhodli, že tvorba projektových zámerov RCOH UMR Zvolen nie je v kolízii s pripravovaným dokumentom PHRSR UMR Zvolen, ktorý je v súčasnom období v štádiu schvaľovania.

Zásobník aktivít/projektov IÚS UMR Zvolen poukázal, je otvorený, a aktéri ho môžu priebežne dopĺňať. Okrem očakávaných zdrojov z EŠIF, Plánu obnovy a odolnosti ako aj štátnych zdrojov sú pripravené zdroje súkromných investorov, ktorí kladú ekvitu práve na splnenie 3 ukazovateľov ako environmentálne záväzky voči krajine, sociálne dopady na obyvateľa, ekonomická udržateľnosť.

Z tém RCOH budú prednostne riešené Energetická bezpečnosť, Potravinová sebestačnosť a Vzdelávanie – pokúsime sa nájsť riešenie na environmentálne vzdelávanie na ZŠ a SŠ a to aj pre pedagogický a iný personál, kde v súčasnosti sa pracuje na projektovom zámere REUSE CENTRA, ktoré je rovnako dôležitým prvkom RCOH. V rámci energetiky bude dôležitým partnerom samospráva, predovšetkým mesto Zvolen a musíme vedieť, že je ochota spoločne riešiť situáciu – cez školy robiť osvetu a marketingovú podporu. V spolupráci so STEFE a ostatnými výrobcami energií o pôsobnosti UMR Zvolen sa prerokujú možnosti rozšírenia súčasnej lokálnej siete aj na elektrickú energiu. Dôležité je vyjadrenie zástupcu firmy STEFE, že pre obyvateľov je dôležitá stabilizácia ceny energie. JEDNO MESTO = JEDNA CENA

Cieľom je prepojiť nadväznosť na PHRSR BBSK a z tohto dôvodu bude dobré sa zapojiť do tematických komisií podľa priorít PHSR/IÚS BBSK a Programu Slovensko:
1. Konkurencieschopná a udržateľná ekonomika (hospodárska oblasť – odborné vzdelávanie, CR, podnikanie, digitalizácia a inovácie, smart cities & villages, veda a výskum)
2. Zelený kraj aj pre budúce generácie + prepojený kraj (environmentálna oblasť – životné prostredie a pôdohospodárstvo, strategická infraštruktúra a doprava)
3. Zdravá, súdržná a vzdelaná spoločnosť (sociálna oblasť – riešenie nepriaznivej sociálnej situácie v priestorovo segregovaných lokalitách, občianska spoločnosť, sociálne služby, kultúra, šport a vzdelávanie, CR)
4. Tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) už pracuje pod vedením MIRRI SR a je tiež otvorená pre nových členov. Oprávnené okresy pre FST sú: Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.
Translate »