Stretnutie klastrov v Banskej Bystrici

Dňa 4.11.2022 sa konalo informačné stretnutie klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK a TEEK.

Účastníci si navzájom vymenili informácie a skúsenosti o plánovaní činností expertnej skupiny pre Aplikovaný výskum, tvorbe analýz a plnenie projektových činností, doplnení akčného plánu k 4.štvrťroku 2022, Danup-2-Gas – príprava výstupov a záverečné činnosti projektu, účasť klastrov v tematických komisiách Rady partnerstva BBSK.

Translate »