Klastrové doobedie v SIEA

Dňa 3.11.2022 sme sa zúčastnili klastrového podujatia s názvom „Klastrové doobedie v SIEA“

Témami stretnutia bolo pripomienkovanie a diskusia k podnetom Pracovnej skupiny pre aplikovaný výskum, ktorá vznikla v rámci našej „Stakeholder Working Group“ dňa 21. júna 2022.

Cieľom pracovnej skupiny je pripraviť dokument, ktorý bude prezentovať súčasný stav zapájania sa klastrov do výskumno-vývojových a inovačných projektov, pomenuje prekážky a sformuluje aktuálne požiadavky a námety na podporu výskumu, vývoja a inovácií vo forme spoločného stanoviska klastrových organizácií. Stanovisko bude adresované príslušným orgánom štátnej správy – MH SR, MŠVVaŠ SR  a Úradu predsedu vlády SR. Členstvo v pracovnej skupine je otvorené, kedykoľvek môžu vstúpiť aj ďalšie klastre a subjekty.       

Na stretnutí sa klastre vyjadrovali k podpore klastrov a ich rozvoja. Boli predstavené 2 klastre. Na stretnutí sa odovzdali certifikáty klastrovým organizáciám, ktoré nedávno prešli procesom certifikácie. Okrem klastrových organizácii boli prítomné aj iné subjekty ako napr. zástupcovia z Trenčianskej univerzity z katedry Ekonómie a Ekonomiky, ktorí majú záujem o spoluprácu predovšetkým s klastrovými organizáciami z regiónu. 

Translate »