Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Dňa 09.08.2022 sa vo Zvolene konal pracovný workshop. 

Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Ako dôležitú tému okrem energetickej sebestačnosti videli zástupcovia jednotlivých sektorov práve vo vzdelávaní.

Vzdelávanie je dlhodobý proces, ktorý je nutné podchytiť už na základných školách.  

Garanti jednotlivých sekcií si v súčasnom období zostavujú vlastné tímy na riešenie projektových zámerov.

Výstupom budú práve integrované projektové zámery, ktoré budú prelínať niekoľko tém a budú podkladom pre PHRSR resp. IÚS.
 
Jednotlivé stretnutia sa budú realizovať pod záštitou mesta Zvolen v zasadačke na MsÚ.
 
 
Translate »