Testing circular methods in recycling

Člen združenia REPRIK, NARA SK, sa zúčastnila,  v dňoch 2.-10.septembra 2020, kedy uskutočnil v rámci projektu CircleVET (018-1-DE02-KA202-005022) webinár – tréningové laboratórium zamerané na vzdelávanie v cirkulárnej ekonomike na pracovnej ploche recyklácie odpadov „Testning circular methods in recycling“.Osemnásť účastníkov z (v abecednom poradí) Fínska, Nemecka, Slovenska , Španielska, Talianska a Turecka analyzovalo BAT/Best Available Technices – Príklady Dobrej Praxe zo Slovenskej republiky zamerané na akceleráciu obehového hospodárstva, v súlade s legislatívou EÚ a potrebami dosiahnutia udržateľného spôsobu spotreby a manažovania národných a globálnej ekonomiky.

Predmet detailného skúmania – ako prípadová štúdia – bola prax odpadového hospodárstva v meste Žiar nad Hronom, ktoré ešte pred účinnosťou aproximovanej legislatívy EÚ začalo venovať programovú pozornosť manažmentu materiálových prúdov zmesového komunálneho odpadu (http://www.zlatymravec.sk/2008.htm ), ako principiálneho predpokladu pre vytváranie projektov a programov ich presmerovania do opätovnej – upcyclingovanej – spotreby.

Viac na stránke NARASK

Translate »