Stretnutie zakladajúcich členov

Dňa 12.05.2020 sa uskutočnilo stretnutie zakladajúcich členov klastra REPRIK.

Priebeh stretnutia:

Úvodne slovo si zobral predseda REPRIK Matej Plesník, po privítaní prešiel k sumarizácii súčasnej situácie klastra REPRIK.

Definoval 3 úlohy, ktoré majú vyplývať z tohto stretnutia:
1. Príprava strategického dokumentu REPRIK na roky 2020-2030

2. Proces získania bronzového certifikátu a zapojenie sa do národného projektu cez schému deminimis

3. Možnosť zapojiť sa do európskeho projektu COSME

Na stretnuté bol predstavený Ing. Radovan Grollmus ako koordinátor klastra REPRIK, ktorý bude mať za úlohu pomáhať zakladajúcim členom zabezpečiť chod klastra po administratívnej a manažérskej strane. Následne  začal brainstorming ohľadne prípravy strategického dokumentu, kde Mgr. Gabriel Miháliy navrhol vychádzať z akčných plánov v územiach, kde chce klaster REPRIK začať  realizovať svoje aktivity na zvolené témy.

Ostatní členovia na základe brainstormingu sa rozhodli, že bod. 3. nevyužijú a budú sa sústrediť na tvorbu prvých 2. bodov a zadefinovali si nasledovné úlohy:

1. Príprava dokumentov k Valnému zhromaždeniu. 
2. 10 návrhov/ k zadefinovaniu tém, ktorým sa má REPRIK venovať v rokoch 2020-2030.
3. Zaslať zakladajúcich členom REPRIK konkrétny príklad výstupu REPRIK pri realizácii výzvy na vodozádržné opatrenia č. 62.

Translate »