VÝZVA OPKŽP-PO2-SC211-2020-62

Uástupcovia organizácie REPRIK sa zišli aby prerokovali kroky pre najbližšie obdobie, zároveň prebrali možnosti novej výzvy, ktorá sa vzťahuje na životné prostredie.

Z tohto dôvodu zrealizovali členovia krátke online stretnutie pomocou webovej aplikácie google meet, aby prerokovali oblasti danej výzvy a možnosti využitia.

REPRIK zasiela informácie ohľadne inovatívnej výzvy, ktoré majú možnosť využiť aj obce.

Na zasadnutí sa rozhodlo zaslať informačný email subjektom, ktoré sa do výzvy môžu zapojiť (oprávnené subjekty).

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sav urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:
 budovanie bioretenčných systémov na zadrţiavanie zráţkovej vody,
akonapr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr.nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 budovanie vsakovacíchprielahov, vsakovacích prielahov s
rigolom,vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“),
 náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plne vegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
 výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov
(napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku)
za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za
účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
 podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne
ovplyvňujú mikroklímu.

Prílohy

01

02

03

Translate »