Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Od administratorreprik

Dňa 09.08.2022 sa vo Zvolene konal pracovný workshop.  Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Ako dôležitú tému okrem energetickej sebestačnosti videli zástupcovia jednotlivých sektorov práve vo vzdelávaní. Vzdelávanie je dlhodobý proces, ktorý je nutné podchytiť už na základných školách.   Garanti jednotlivých sekcií si v súčasnom období zostavujú vlastné tímy na riešenie projektových…

Pracovný workshop RCOH Gemer-Malohont

Od administratorreprik

Dňa 04.08.2022 sa konal pracovný workshop v Jesenskom. Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Živá diskusia prebehla v rámci Energetickej sebestačnosti a potravinovej sebestačnosti/bezpečnosti, ako uviedol aj Ing. Pavel Koncoš, je to dôležitá téma, ktorej je nutné sa venovať. Za každú sekciu bol navrhnutý garant, ktorý bude danú sekciu riadiť a koordinovať,…

Pracovný seminár v Banskej Bystrici

Od administratorreprik

Dňa 08.07.2022 sa v Banskej Bystrici konal pracovný seminár členov a partnerov REPRIKu. Hlavnými témami stretnutia boli: Danube-2-Gas, oboznámenie sa s výsledkami za uplynulé obdobie Nosné témy klastra REPRIK RCOH GM Využitie grantov a výziev

Reprezentácia REPRIKu na výročií dňa obce Jesenské

Od administratorreprik

V rámci akcie sme boli 9. júla pozvaný zakladajúcim členom – obec Jesenské na XVIII. deň obce Jesenské. Novinkou tohtoročného dňa obce boli Regionálne trhy Gemer – Malohont, prezentácia regionálnych výrobcov. Vďaka tomu sme mohli reprezentovať a predstaviť činnosti klastrovej organizácie Reprik a jej členov.Najväčší záujem od návštevníkov bol o realizáciu vodozádržných opatrení. Poďakovanie patrí predovšetkým nášmu partnerovi Miestnej…

Inovačné poukazy

Od administratorreprik

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska. Oblasti podpory: SPRACOVANIE SUROVÍN A POLOTOVAROV DO VÝROBKOV S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V HOSPODÁRSTVE SYSTÉMY ODOLNÝCH A ZDRAVÝCH…

Tretí informačno – vzdelávací Newsletter

Od administratorreprik

Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, zástupcovia samosprávy, podnikatelia, vedeckí pracovníci, pedagógovia, zástupcovia verejnosti, predkladáme Vám nový informačno – vzdelávací Newsletter, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK.