Sieťovanie BAT technológií na nulové odpadové hospodárstvo v Banskobystrickom kraji v regióne Rimavskej kotliny

Napĺňame uvedené kritériá

  • zložitosť cieľov a činností;

Hlavným cieľom je v súčasnej legislatíve sa zorientovať pri návrhu najlepších BAT technologických procesov pri spracovaní odpadu. Činnosťou klastra je aby nasmerovala organizácie, ktoré sa v regióne Rimavská kotlina zapojila do iniciatívy riešenia problému s odpadovým hospodárstvom a riešiť ho inovačnými technológiami predkladanými klastrom REPRIK.

  • Pozitívny vplyv na väčšinu účastníkov klastra a priemysel všeobecne;

Uvedeným sieťovaním sa prirodzene rozširuje členská základňa klastra REPRIK. Zapojení členovia klastra ťažia z novo-vznikajúceho priestoru na zhodnocovanie odpadu. Samotný priemysel v kraji uvedenom aktivitou klastra bude mať možnosť  sa zapojiť do novo-vznikajúceho priestoru zhodnocovania odpadu ako aj prispievať k ochrane životného prostredia.

  • relevantnosť a miera príspevku k dosiahnutiu strategických cieľov klastra;

Uvedenými činnosťami dochádza k napĺňaniu strategických cieľov klastra a to je vytváranie priestoru pre vznik nových biznisov pre MSP a registrovaných sociálnych podnikov. Zároveň sa chráni životné prostredie, lebo uvedená aktivita prispieva k zhodnocovaniu odpadu a nie je potreba odpad skládkovať v takom množstve ako je zvykom doteraz.

  • Príspevok k udržateľnosti rozvoja organizácie pre riadenie klastrov.

Uvedená aktivita zabezpečuje prístup nových členov do klastrovej organizácie REPRIK a ponúka možnosť na rozvojové aktivity klastra pre svojich členov

Translate »