Kategória: Uncategorized

Reprezentácia REPRIKu na výročií dňa obce Jesenské

Od administratorreprik

V rámci akcie sme boli 9. júla pozvaný zakladajúcim členom – obec Jesenské na XVIII. deň obce Jesenské. Novinkou tohtoročného dňa obce boli Regionálne trhy Gemer – Malohont, prezentácia regionálnych výrobcov. Vďaka tomu sme mohli reprezentovať a predstaviť činnosti klastrovej organizácie Reprik a jej členov.Najväčší záujem od návštevníkov bol o realizáciu vodozádržných opatrení. Poďakovanie patrí predovšetkým nášmu partnerovi Miestnej…

Inovačné poukazy

Od administratorreprik

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska. Oblasti podpory: SPRACOVANIE SUROVÍN A POLOTOVAROV DO VÝROBKOV S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V HOSPODÁRSTVE SYSTÉMY ODOLNÝCH A ZDRAVÝCH…

Memorandum o spolupráci AINova-REPRIK

Od administratorreprik

AINova a REPRIK sa dohodli o podpore a podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom tejto spolupráce je prehĺbiť osobnostné a odborné kompetencie súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji v menej rozvinutých regiónoch a okresoch Slovenska, zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.  Memorandum o…

Konferencia ECO & ENERGY Innovation 2022

Od administratorreprik

Dňa 16.06.2022 REPRIK pomáhal spoluorganizovať Konfereciu ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami boli: Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika, originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4. Informačný list konferencie ECO & ENERGY…

Valné zhromaždenie UKS

Od administratorreprik

Dňa 17.05.2022 sa REPRIK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska prostredníctvom online meetingu. Hlavnými témami boli:  Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, Návrh na zmenu stanov ÚKS, Informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS, Informácia o výške členského príspevku, Schvaľovanie Správy o hospodárení a Výročnej správy ÚKS za rok 2021, Schvaľovanie plánu činností na rok 2022-2023, …

Translate »